Trening Zastępowania Agresji w Rodzina Zen skierowany jest do wszystkich osób, które miewają trudności z regulacją emocji, w tym z występowaniem zachowań agresywnych, impulsywnych i nacechowanych przemocą.

Trening prowadzony jest dla:

 • dzieci i młodzieży (trening grupowy –  2 trenerów)
 • dzieci i młodzieży (trening indywidualny)
 • rodzeństw indywidualnie (u których konflikty obarczone są zachowaniami agresywnymi)
 • rodzin indywidualnie ( w których występują konflikty, zaburzona komunikacja pomiędzy członkami, brak poczucia bezpieczeństwa i wszelkie zachowania, które utrudniają budowanie trwałych relacji)
 • dorosłych – indywidualnie (online)

Trening Zastępowania Agresji (ART) jest wielostronną interwencją poznawczo-behawioralną, skierowaną na zmianę agresywnych zachowań wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Składa się z trzech komponentów:

 1. Trening Kontroli Złości

 2. Trening Umiejętności Społecznych

 3. Trening Wnioskowania moralnego

Trening kontroli złości ma na celu przede wszystkim pokazanie i nauczenie uczestników, dlaczego powstaje złość, jak rozpoznawać „wyzwalacze” złości oraz jak identyfikować fizjologiczne i kinestetyczne reakcje organizmu na stan podniecenia wywołanego złością. To również nauka poznawania sposobów i technik obniżania napięcia spowodowanego gniewem oraz analiza jakie mogą być konsekwencje agresywnego zachowania.

Trening Umiejętności Społecznych polega na uczeniu uczestników umiejętności zapewniających akceptację otoczenia i możliwość osiągania swoich zamierzeń. Uczestnicy są wyposażani między innymi w:

 • umiejętność prowadzenia rozmowy i negocjowania,

 • umiejętność przepraszania,

 • rozpoznawanie, regulowanie i wyrażanie w sposób akceptujący społecznie swoich emocji,

 • radzenie sobie ze złością innych,

 • odpowiednie reagowanie na zaczepki lub prowokacje,

 • radzenie sobie ze strachem i odrzuceniem

 • umiejętność odmawiania i prezentowanie asertywności.

Trening Wnioskowania Moralnego prowadzi do podejmowania bardziej dojrzałych i sprawiedliwych decyzji wśród uczestników. Wywołanie refleksji dotyczącej ich systemu wartości oraz konfrontowanie go z innymi wartościami (reprezentującymi tolerancję, sprawiedliwość, respektowanie godności, poszanowanie innych ludzi, ich potrzeb, racji, przekonań i postaw) ma charakter edukacji moralnej.

Główne cele TZA:

 • Nowe doświadczenia relacyjne oparte na współpracy i poczuciu przynależności do grupy

 • Nauka nowych umiejętności społecznych

 • Zmiana zachowań agresywnych w społecznie akceptowalne

 • Rozumienie własnych reakcji emocjonalnych ze szczególnym nastawieniem na złość

Korzyści płynące z ukończenia TZA:

 • Rozumienie siebie i swoich emocji

 • Wyższa samoocena

 • Akceptacja siebie

 • Odczarowanie złości

 • Praca nad zasadami

 • Poprawa relacji interpersonalnych

Zasady rekrutacji:

– Zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez e-mail lub telefonicznie.

– Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego (tylko w przypadku dzieci i młodzieży)

– Konsultacja kwalifikująca z prowadzącym zajęcia – zapis na listę uczestników (Konsultacja jest odpłatna – 120 zł)

Prowadząca: mgr Ewelina Zielenkiewicz
Prowadząca: mgr Ewa Świercz

Pełny trening to 30 spotkań 1 x w tygodniu – 60 min

lub w krótszym okresie czasu – 15 spotkań 1x w tygodniu – 60 min.

Cennik