Regulamin Sklepu Internetowego www.rodzinazen.pl

Sklep internetowy prowadzony jest przez:
Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz z siedzibą w Szczecinie 71-221, przy ul. Familijnej 3/2 (woj. Zachodniopomorskie), NIP: 7422238650, Regon: 386675693.
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@rodzinazen.pl
tel. 512 755 506

Wyjaśnienie pojęć:

Rodzina Zen – Jednoosobowa działalność gospodarcza – Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz, ul. Familijna 3/2, 71-221 Szczecin, NIP: 7422238650, Regon 386675693.

Sklep Internetowy Rodzina Zen – prowadzony przez jednoosobową działalność gospodarczą Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.rodzinazen.pl wraz z jego funkcjonalnością.

Klient – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego rodzinazen.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu.

Recenzje – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym rodzinazen.pl w tym zdjęcia i oceny zakupionych produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego rodzinazen.pl.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której uwidocznione są wybrane przez Klienta produkty do realizacji zakupu, dodatkowo umożliwiająca Klientowi wpisanie w oznaczoną rubrykę posiadanego kodu rabatowego, a także ustalenie danych zamówienia: ilości produktów, danych adresowych i sposobu dostawy, danych do faktury, oraz formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu: zdjęcia, opis, recenzje.

Dostęp do Treści chronionych – umożliwienie odczytu i korzystania z treści chronionych prawami autorskimi zamieszczanych przez Sklep internetowy na zarejestrowanych Kontach Klientów w celach niekomercyjnych.

Konto – konto klienta w Sklepie, inaczej zwane również ,,Strefa Rodzica”, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie oraz możliwość pełnego Dostępu do treści chronionych należących do własności Sklepu, które to Sklep przekazuje do użytku osobistego klientów.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Karta Podarunkowa elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający jej posiadacza do nabycia produktów oferowanych przez Sklep rodzinazen.pl na zasadach określonych w Regulaminie elektronicznej karty podarunkowej Rodzina Zen.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i miejsca dostawy oraz płatności.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa zawarta na odległość –umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Firma Kurierska – firma za pośrednictwem której dostarczany jest zakupiony towar przez klienta, odpowiednio: kurier InPost S.A., kurier Poczty Polskiej S.A. „Pocztex” lub DPD Polska Sp. z o.o.

Punkt Odbioru – wybrane miejsce odbioru paczek przez klienta obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. lub Punkty Odbioru Poczty Polskiej S.A.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego rodzinazen.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu rodzinazen.pl, w tym składania zamówień na produkty wymaga:
1. komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
2. włączonej obsługi plików cookies.
3. aktywnego konta poczty elektronicznej – e-mail.
3. Zapoznawanie się z asortymentem Sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w zasobach Sklepu nie wymaga rejestracji, niemniej dokonanie rejestracji usprawnia proces zamawiania produktów oraz umożliwia Dostęp do treści, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych.
4. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego rodzinazen.pl oraz produktów mogą być zgłaszane na dane kontaktowe działalności gospodarczej Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz zamieszczone w niniejszym regulaminie, a czas ich rozpatrzenia wynosi do 14 dni.
5. Wszelkie Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Rodzina Zen, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Rodzina Zen.
6. Dane osobowe, które Klient powierza Rodzina Zen rejestrując się jako odbiorca newslettera poprzez Sklep internetowy rodzinazen.pl, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu dostarczania informacji handlowych – newslettera. Klient w dowolnym czasie może cofnąć wyrażone przez siebie zgody na dostarczanie ww. treści handlowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 2 Rejestracja i logowanie do Konta ,,Strefy Rodzica”
1. Rejestracja w Sklepie Internetowym rodzinazen.pl (założenie konta Klienta inaczej zwanego Strefą Rodzica) wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego podając wskazane dane oraz hasła dostępu, a także akceptacji regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności Rodzina Zen.
2. Podczas składania zamówienia istnieje możliwość jednoczesnej rejestracji Konta klienta z możliwością zapamiętania wprowadzonych danych adresowych i personalnych jako domyślnych po wypełnieniu pola dotyczącego adresu e-mail, hasła oraz poprzez zaznaczenie przycisku ,,załóż konto”.
3. Rejestracja w Sklepie Internetowym rodzinazen.pl, a także korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne, a każde logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym. Zgodę taką w każdej chwili może wycofać.
5. Wraz z zarejestrowaniem się Klient może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur, dodawać produkty do listy produktów ulubionych, a także zamieszczać Recenzje produktów na stronach produktowych.
6. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
7. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym.
9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez kliknięcie „Usuń konto” na podstronie „Moje konto” lub przez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w niniejszym regulaminie.

§ 3 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego rodzinazen.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie wpływa na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Każdy produkt zamieszczony w Sklepie, oznaczony na stronie produktowej jako produkt mogący być wykorzystywany przy zabawach z dzieckiem, lub obwarowany został atrybutem zalecanego wieku dziecka, z uwagi na bezpieczeństwo, przeznaczony jest do użytku tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i w raz z nią, chyba że posiada on specjalne oznaczenia nadane przez zewnętrznego producenta, a informacja o tym została umieszczona na etykiecie produktu, lub w dołączonej broszurze informacyjnej.
5. Wszelkie promocje w Sklepie Internetowym rodzinazen.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
6. Zamieszczane przez Klienta Recenzje produktów nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich, powinny być merytoryczne oraz dotyczyć produktu do którego się odnoszą, nie mogą stanowić reklamy i promocji usług obcych, produktów lub przedsiębiorstw. W takim przypadku Sklep uprawniony jest do usunięcia nieodpowiedniego wpisu, a o tym fakcie Klient zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej w Sklepie.

§ 4 Realizacja zamówień i dostawy produktów
1) Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta), jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany) lub dokonać rejestracji w podczas wypełniania formularza zamówienia.
2) W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, a w razie chęci powielenia ilości czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
b) Z chwilą zakończenia procesu wyboru produktów należy przejść do funkcji „Koszyk”, a następnie:
1) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
2) wybrać sposób dostarczenia produktu, w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
3) w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym w szczególności numer telefonu w celu kontaktu z kurierem oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może opóźnić dostawę zamówienia lub uniemożliwić jego dostarczenie.
4) zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego rodzinazen.pl i Politykę Prywatności Rodzina Zen, bądź zalogować się na swoje konto utworzone w Sklepie;
5) kliknąć przycisk ,,Przejdź do Kasy” i ,,Zapłać”.
3) W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie poprzez usługę Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.
4) Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów. Szczegółowe informacje o kosztach i rodzaju dostawy znajdują się tutaj www.rodzinazen.pl/dostawa.
5) Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Rodzina Zen oferty zawarcia umowy kupna (sprzedaży) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Przejdź do Kasy” i ,,Zapłać”.
6) Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa zostanie wysłana ponownie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7) Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, lub w przypadku wyboru formy dostawy Punkty Odbioru – dwukrotnie nie podjął zamówienia z Punktu odbioru w terminie wskazanym przez firmę go obsługującą.
8) W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z różnych, innych przyczyn, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
9) Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju, dostępności produktu oraz skuteczności złożenia i kompletnego opłacenia zamówienia.
10) Sklep po otrzymaniu zamówienia oraz pełnej płatności za nie zobowiązuje się do jego nadania w ciągu 3 dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku trwania specjalnych akcji promocyjnych lub okresu o zwiększonej ilości zamówień.
11) Czas wysyłki produktu personalizowanego jest odmienny od ogólnie przyjętego czasu realizacji zamówienia o czym Klient jest informowany każdorazowo na stronie produktowej ww. produktu. Jednakże czas realizacji takiego zamówienia nie przekracza 6 dni roboczych, chyba że ilość i rodzaj zamówionych produktów wymaga ustalenia dłuższego terminu wykonania o czym Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną.

§ 5 Formy płatności w Sklepie
1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest na terenie Polski lub pozostałych krajów należących do struktur Unii Europejskiej za pośrednictwem jednej z Firm Kurierskich, lub Punktów Odbioru po wygenerowaniu dostępnej metody w danym kraju oraz odpowiedniego do zamówienia kosztu tejże dostawy.
2. Zapłaty za zamówienie należy dokonać po złożeniu zamówienia – płatność z góry – za pomocą systemów płatności elektronicznych Przelewy24, przelewem tradycyjnym w terminie do 7 dni, lub Kartą Podarunkową.
3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, BLIKiem i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem:
PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Rodzina Zen.
5. Kody rabatowe posiadają okres ważności, a po jego upływie skorzystanie z niego staje się niemożliwe.
6. Kody rabatowe nie łączą się z innymi kodami rabatowymi i innymi promocjami w Sklepie Internetowym, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 6 Reklamacje i gwarancje
1. Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie Klientowi produktów wolnych od wad. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu (towar niezgodny z umową) które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Reklamacje są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
2. Ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji złożonej przez Klienta trwa do 14 dni, a o jej wyniku Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poprzez wiadomość SMS.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest wysłanie wypełnionego formularza reklamacji na adres e-mail kontakt@rodzinazen.pl lub pocztą tradycyjną (wzór dokumentu w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie niniejszego regulaminu) wraz z reklamowanym produktem na adres: Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz ul. Familijna 3/2, 71-221 Szczecin.
4. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja producenta lub dystrybutora, informacja o tym fakcie zostanie udostępniona na Stronie Produktowej danego asortymentu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej produktu (bezpośrednio do gwaranta) lub korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych w pkt.1-3.

§ 7 prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 9 podpunkt 1 poniżej.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed końcem terminu określonego w pkt. 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą elektroniczną na adres: kontakt@rodzinazen.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Familijna 3/2, 71-221 Szczecin. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie niniejszego regulaminu.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – dotyczy zakupu wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.
4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
9. Skutki odstąpienia od Umowy:
1) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
2) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wszelkie informacje odnośnie ważnych adresów w sprawach pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
6) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
7) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.

4. Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończonej procedurze reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep rodzinazen.pl wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b) przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY